سقوط هواپیما در کانادا جان وزیر سابق را گرفت

سقوط هواپیما در کانادا جان وزیر سابق را گرفت
هواپیمای کوچکی در نزدیکی ساحل شرقی استان کبک کانادا کانادا سقوط کرد و هفت نفر از جمله یک وزیر سابق کابینه این کشور کشته شدند.

سقوط هواپیما در کانادا جان وزیر سابق را گرفت

هواپیمای کوچکی در نزدیکی ساحل شرقی استان کبک کانادا کانادا سقوط کرد و هفت نفر از جمله یک وزیر سابق کابینه این کشور کشته شدند.
سقوط هواپیما در کانادا جان وزیر سابق را گرفت

اخبر جهان

موزیک جوان

Related Posts