رنگ کردن زمین بجای پیست تارتان ورزشگاه!

رنگ کردن زمین بجای پیست تارتان ورزشگاه!
با مدیران کل استان ها جلسه گذاشتم و گفتم ما ۲ میلیارد تومان هزینه ساخت پیست تارتارن را انجام می دهیم، واقعا اگر دونده ندارید بگویید در این فاصله به جای پیست با رنگ زمین را قرمز کنیم و بیخود هزینه ندهیم.

رنگ کردن زمین بجای پیست تارتان ورزشگاه!

با مدیران کل استان ها جلسه گذاشتم و گفتم ما ۲ میلیارد تومان هزینه ساخت پیست تارتارن را انجام می دهیم، واقعا اگر دونده ندارید بگویید در این فاصله به جای پیست با رنگ زمین را قرمز کنیم و بیخود هزینه ندهیم.
رنگ کردن زمین بجای پیست تارتان ورزشگاه!

ارتقا اندروید

Related Posts