ذخایر دارویی کشور ۸ماهه شد

ذخایر دارویی کشور ۸ماهه شد
رئیس سازمان غذا و دارو از ذخیره میانگین ۸ ماه دارو در کشور خبر داد.

ذخایر دارویی کشور ۸ماهه شد

رئیس سازمان غذا و دارو از ذخیره میانگین ۸ ماه دارو در کشور خبر داد.
ذخایر دارویی کشور ۸ماهه شد

خبر جدید

اسکای نیوز

Related Posts