دی میستورا: گفتگوهای سوری-سوری تنها راه حل بحران سوریه است

دی میستورا: گفتگوهای سوری-سوری تنها راه حل بحران سوریه است
نماینده سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد با اشاره به پیشرفت‌های مذاکرات این کشور در ژنو، گفتگوی طرفین سوری را تنها راهکار برای این کشور خواند.

دی میستورا: گفتگوهای سوری-سوری تنها راه حل بحران سوریه است

نماینده سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد با اشاره به پیشرفت‌های مذاکرات این کشور در ژنو، گفتگوی طرفین سوری را تنها راهکار برای این کشور خواند.
دی میستورا: گفتگوهای سوری-سوری تنها راه حل بحران سوریه است

استخدام

ماشین های جدید

Related Posts