دیدن عمارت بیگلر بیگی را فراموش نکنید

دیدن عمارت بیگلر بیگی را فراموش نکنید
تکیه بیگلربیگی یکی از آثار زیبای دوران قاجار در بافت قدیمی شهر کرمانشاه، در خیابان مدرس، مقابل مسجد جامع است.

دیدن عمارت بیگلر بیگی را فراموش نکنید

تکیه بیگلربیگی یکی از آثار زیبای دوران قاجار در بافت قدیمی شهر کرمانشاه، در خیابان مدرس، مقابل مسجد جامع است.
دیدن عمارت بیگلر بیگی را فراموش نکنید

اس ام اس

ورزشی

Related Posts