دو بازيکن فوتسال در سرپل کشته و مجروح شدند

دو بازيکن فوتسال در سرپل کشته و مجروح شدند
در نتيجۀ تخریب و ریزش سقف ميدان فوتسال در چهارراهى(امام خُرد) از مربوطات مرکز ولايت سرپل، يک بازيکن کشته و یک تن دیگر زخمی شد.

دو بازيکن فوتسال در سرپل کشته و مجروح شدند

در نتيجۀ تخریب و ریزش سقف ميدان فوتسال در چهارراهى(امام خُرد) از مربوطات مرکز ولايت سرپل، يک بازيکن کشته و یک تن دیگر زخمی شد.
دو بازيکن فوتسال در سرپل کشته و مجروح شدند

Related Posts