دنیای‌اقتصاد:مانیفست جدیدصندوق توسعه ملی

دنیای‌اقتصاد:مانیفست جدیدصندوق توسعه ملی
تاسیس صندوق ثروت ملی در مقایسه با سایر قواعد مالی، ابزاری موثرتر درجهت برقراری انضباط مالی بوده است. این درحالی است که تشکیل حساب ذخیره ارزی اثر معنی‌داری در کاهش نوسانات مخارج دولت نداشته‌ است. حال سوال این است که چرا این نهاد و به دنبال آن صندوق توسعه ملی نتوانسته‌اند در کاهش نوسانات مخارج دولت در ایران اثرگذار باشند. در راستای پاسخ به این پرسش، باید قوانین مندرج در اساسنامه حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی درخصوص منابع و مصارف را ارزیابی و درصورت لزوم در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را مورد بازبینی قرار داد.

دنیای‌اقتصاد:مانیفست جدیدصندوق توسعه ملی

تاسیس صندوق ثروت ملی در مقایسه با سایر قواعد مالی، ابزاری موثرتر درجهت برقراری انضباط مالی بوده است. این درحالی است که تشکیل حساب ذخیره ارزی اثر معنی‌داری در کاهش نوسانات مخارج دولت نداشته‌ است. حال سوال این است که چرا این نهاد و به دنبال آن صندوق توسعه ملی نتوانسته‌اند در کاهش نوسانات مخارج دولت در ایران اثرگذار باشند. در راستای پاسخ به این پرسش، باید قوانین مندرج در اساسنامه حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی درخصوص منابع و مصارف را ارزیابی و درصورت لزوم در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را مورد بازبینی قرار داد.
دنیای‌اقتصاد:مانیفست جدیدصندوق توسعه ملی

سپهر نیوز

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *