درددل دامادی که «شاباش» میلیاردی گرفت

درددل دامادی که «شاباش» میلیاردی گرفت
داماد بندرعباسی که یک شبه صاحب یک میلیارد و 850 میلیون تومان شاباش شد، در توضیح این پول‌ها که «فضل» نام دارد واقعیاتی را گفت که به حالش افسوس خوردیم.

درددل دامادی که «شاباش» میلیاردی گرفت

داماد بندرعباسی که یک شبه صاحب یک میلیارد و 850 میلیون تومان شاباش شد، در توضیح این پول‌ها که «فضل» نام دارد واقعیاتی را گفت که به حالش افسوس خوردیم.
درددل دامادی که «شاباش» میلیاردی گرفت

باشگاه خبری ورزشی

باران فیلم

Related Posts