درخواست وزارت کشور از شهرداران و دهیاران

درخواست وزارت کشور از شهرداران و دهیاران
سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور با انتشار اطلاعیه ای از شهرداران و دهیاران سراسر کشور خواست تا با توجه به استقرار شرایط آب و هوایی زمستانی در کشور اهتمام ویژه ای را نسبت به آن دسته از هموطنان که در شرایط بد سرپناهی قرار گرفته اند بکار بندند.

درخواست وزارت کشور از شهرداران و دهیاران

سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور با انتشار اطلاعیه ای از شهرداران و دهیاران سراسر کشور خواست تا با توجه به استقرار شرایط آب و هوایی زمستانی در کشور اهتمام ویژه ای را نسبت به آن دسته از هموطنان که در شرایط بد سرپناهی قرار گرفته اند بکار بندند.
درخواست وزارت کشور از شهرداران و دهیاران

Related Posts