خسارت میلیاردی بارش شدید باران

خسارت میلیاردی بارش شدید باران
بارش شدید باران در روز گذشته در لنگرود 10 ميليارد ريال خسارت برجا گذاشت.

خسارت میلیاردی بارش شدید باران

بارش شدید باران در روز گذشته در لنگرود 10 ميليارد ريال خسارت برجا گذاشت.
خسارت میلیاردی بارش شدید باران

بک لینک

Related Posts