حضور هزاران کوبایی در مراسم مردمی ادای احترام به کاسترو

حضور هزاران کوبایی در مراسم مردمی ادای احترام به کاسترو
هزاران تن از مردم کوبا در مراسم بزرگداشت فیدل کاسترو در هاوانا حضور یافتند.

حضور هزاران کوبایی در مراسم مردمی ادای احترام به کاسترو

هزاران تن از مردم کوبا در مراسم بزرگداشت فیدل کاسترو در هاوانا حضور یافتند.
حضور هزاران کوبایی در مراسم مردمی ادای احترام به کاسترو

Related Posts