حال عبدربه منصور هادی وخیم است

حال عبدربه منصور هادی وخیم است
یک رسانه عربی با اشاره به برگزاری تظاهرات مردم یمن در صنعا در اولین سالگرد جنگ آل سعود و متحدانش از وخامت حال عبدربه منصور هادی و تمایل وی به خروج از عدن یا پناهنده شدن به خارج پرده برداشت.

حال عبدربه منصور هادی وخیم است

یک رسانه عربی با اشاره به برگزاری تظاهرات مردم یمن در صنعا در اولین سالگرد جنگ آل سعود و متحدانش از وخامت حال عبدربه منصور هادی و تمایل وی به خروج از عدن یا پناهنده شدن به خارج پرده برداشت.
حال عبدربه منصور هادی وخیم است

free download movie

ساخت بنر

Related Posts