جایگزین کردن تولیدملی با واردات شراط اقتصاد است

جایگزین کردن تولیدملی با واردات شراط اقتصاد است
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: یکی از جلوه‌های اقتصاد مقاومتی خارج کردن کالاهای لوکس و غیرضروری از مجموعه بخش اقتصادی است که برای تحقق آن باید به سمت تولید محصولات، بر اساس نیاز کشور گام برداشت.

جایگزین کردن تولیدملی با واردات شراط اقتصاد است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: یکی از جلوه‌های اقتصاد مقاومتی خارج کردن کالاهای لوکس و غیرضروری از مجموعه بخش اقتصادی است که برای تحقق آن باید به سمت تولید محصولات، بر اساس نیاز کشور گام برداشت.
جایگزین کردن تولیدملی با واردات شراط اقتصاد است

cars

شهرداری

Related Posts