تولید ارزان داروی ضد سرطان سینه با استفاده از نانوکاتالیست کبالت

تولید ارزان داروی ضد سرطان سینه با استفاده از نانوکاتالیست کبالت
محققان کشورمان موفق شدند با استفاده از نانو کاتالیستی از جنس فلز کبالت داروی ضد سرطان سینه را با قیمت کم تولید کنند.

تولید ارزان داروی ضد سرطان سینه با استفاده از نانوکاتالیست کبالت

محققان کشورمان موفق شدند با استفاده از نانو کاتالیستی از جنس فلز کبالت داروی ضد سرطان سینه را با قیمت کم تولید کنند.
تولید ارزان داروی ضد سرطان سینه با استفاده از نانوکاتالیست کبالت

Related Posts