تقویت کارگروه بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان تشکل صنفی

تقویت کارگروه بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان تشکل صنفی
معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای پس از جلسه‌ای صمیمانه با بازی‌سازان عضو کارگروه بازی‌های رایانه‌ای نظام صنفی که با حضور مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار شد، یکی از راه‌های کاهش مشکلات بازی‌سازان را تقویت این کارگروه دانست.

تقویت کارگروه بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان تشکل صنفی

معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای پس از جلسه‌ای صمیمانه با بازی‌سازان عضو کارگروه بازی‌های رایانه‌ای نظام صنفی که با حضور مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار شد، یکی از راه‌های کاهش مشکلات بازی‌سازان را تقویت این کارگروه دانست.
تقویت کارگروه بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان تشکل صنفی

Related Posts