تعهد دولت به پاسداری از قانون

تعهد دولت به پاسداری از قانون
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت:دولت این تعهد را به ملت کرده است که پاسدار قانون باشد و بر این اساس قوانینی در سطح کشور تدوین می‌شود.

تعهد دولت به پاسداری از قانون

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت:دولت این تعهد را به ملت کرده است که پاسدار قانون باشد و بر این اساس قوانینی در سطح کشور تدوین می‌شود.
تعهد دولت به پاسداری از قانون

Related Posts