تشدید تدابیر امنیتی کویت همزمان با موج بازگشت زوار اربعین حسینی

تشدید تدابیر امنیتی کویت همزمان با موج بازگشت زوار اربعین حسینی
با تداوم موج بازگشت زوار اربعین حسینی، کویت تدابیر امنیتی شدیدی را در نقطه مرزی با عراق اتخاذ کرده است.

تشدید تدابیر امنیتی کویت همزمان با موج بازگشت زوار اربعین حسینی

با تداوم موج بازگشت زوار اربعین حسینی، کویت تدابیر امنیتی شدیدی را در نقطه مرزی با عراق اتخاذ کرده است.
تشدید تدابیر امنیتی کویت همزمان با موج بازگشت زوار اربعین حسینی

Related Posts