تسهیل صادرات محصولات کشاورزی با الکترونیکی شدن گمرک

تسهیل صادرات محصولات کشاورزی با الکترونیکی شدن گمرک
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفت:با اجرای پنجره واحد الکترونیکی، انجام عملیات گمرکی برای صادرات محصولات کشاورزی کوتاه می شود.

تسهیل صادرات محصولات کشاورزی با الکترونیکی شدن گمرک

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفت:با اجرای پنجره واحد الکترونیکی، انجام عملیات گمرکی برای صادرات محصولات کشاورزی کوتاه می شود.
تسهیل صادرات محصولات کشاورزی با الکترونیکی شدن گمرک

Related Posts