بیشترین میزان هدر رفت آب در بخش کشاورزی است

بیشترین میزان هدر رفت آب در بخش کشاورزی است
عضو شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش کشاورزی با بیشترین میزان هدر رفت آب نیازمند اصلاح شبکه آبیاری است.

بیشترین میزان هدر رفت آب در بخش کشاورزی است

عضو شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش کشاورزی با بیشترین میزان هدر رفت آب نیازمند اصلاح شبکه آبیاری است.
بیشترین میزان هدر رفت آب در بخش کشاورزی است

میهن دانلود

روزنامه قانون

Related Posts