بودجه اشتغال دست وزارت کار را نگرفت!

بودجه اشتغال دست وزارت کار را نگرفت!
مهمترین خبرهای هفته جاری به خبر حمایت وزارت کار از تعاونی‌های دانشجویان، عدم اختصاص اعتبار اشتغال به وزارت کار، تبادل اطلاعات میان ایران و روسیه در زمینه آموزشهای مهارتی و مخالفت جامعه کارگری با ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی اختصاص داشت.

بودجه اشتغال دست وزارت کار را نگرفت!

مهمترین خبرهای هفته جاری به خبر حمایت وزارت کار از تعاونی‌های دانشجویان، عدم اختصاص اعتبار اشتغال به وزارت کار، تبادل اطلاعات میان ایران و روسیه در زمینه آموزشهای مهارتی و مخالفت جامعه کارگری با ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی اختصاص داشت.
بودجه اشتغال دست وزارت کار را نگرفت!

دانلود بیتالک

Related Posts