برخورد سرد افشارزاده و دوست وزیر سابق!

برخورد سرد افشارزاده و دوست وزیر سابق!
بهرام افشارزاده و شهاب جهانیان دو استقلالی هستند که در این گروه طبقه بندی می شوند. مدیرعامل پیشین و رئیس هیات مدیره کنونی استقلال در یک سال حضور در این باشگاه درگیر اختلافات عمیقی با یکدیگر شدند که این اختلافات در نهایت به جدایی افشارزاده از استقلال منجر شد.

برخورد سرد افشارزاده و دوست وزیر سابق!

بهرام افشارزاده و شهاب جهانیان دو استقلالی هستند که در این گروه طبقه بندی می شوند. مدیرعامل پیشین و رئیس هیات مدیره کنونی استقلال در یک سال حضور در این باشگاه درگیر اختلافات عمیقی با یکدیگر شدند که این اختلافات در نهایت به جدایی افشارزاده از استقلال منجر شد.
برخورد سرد افشارزاده و دوست وزیر سابق!

دانلود ایمو برای گوشی

Related Posts