برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی ندارد

برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی ندارد
مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در یادداشتی نوشت: برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی و بنیه دفاعی کشور ندارد ، متاسفانه برخی افراد کماکان بر ارتباط مستقیم بحث موشکی با برجام اصرار دارند.

برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی ندارد

مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در یادداشتی نوشت: برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی و بنیه دفاعی کشور ندارد ، متاسفانه برخی افراد کماکان بر ارتباط مستقیم بحث موشکی با برجام اصرار دارند.
برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی ندارد

خرید بک لینک

Related Posts