ایتالیا برای تجهیز بیمارستان هرات ده هزار دلار کمک کرد

ایتالیا برای تجهیز بیمارستان هرات ده هزار دلار کمک کرد
مدیر اداری بیمارستان هرات اعلام کرد: ایتالیا برای تجهیز طبی این شفاخانه ده هزار دلار کمک کرده است.

ایتالیا برای تجهیز بیمارستان هرات ده هزار دلار کمک کرد

مدیر اداری بیمارستان هرات اعلام کرد: ایتالیا برای تجهیز طبی این شفاخانه ده هزار دلار کمک کرده است.
ایتالیا برای تجهیز بیمارستان هرات ده هزار دلار کمک کرد

Related Posts