انگیزه كمك نظامی چین به افغانستان چیست؟

انگیزه كمك نظامی چین به افغانستان چیست؟
وال استریت ژورنال گزارش می‌دهد كه به دنبال دیدار یك مقام ارشد چینی از افغانستان، چین پیشنهاد كرده است كمك نظامی‌ خود را به افغانستان توسعه بدهد. «اوتلوك افغانستان» ارزش كل این كمك‌های نظامی را حدود ۷۳میلیون دلار گفته است.

انگیزه كمك نظامی چین به افغانستان چیست؟

وال استریت ژورنال گزارش می‌دهد كه به دنبال دیدار یك مقام ارشد چینی از افغانستان، چین پیشنهاد كرده است كمك نظامی‌ خود را به افغانستان توسعه بدهد. «اوتلوك افغانستان» ارزش كل این كمك‌های نظامی را حدود ۷۳میلیون دلار گفته است.
انگیزه كمك نظامی چین به افغانستان چیست؟

بک لینک

Related Posts