انهدام یک گروه تکفیری مرتبط با داعش در مصر

انهدام یک گروه تکفیری مرتبط با داعش در مصر
وزارت کشور مصر از انهدام یک گروه تکفیری در استان سوئز خبر داد که قصد إجرای عملیات تروریستی علیه نهادهای دولتی و کارمندان آن را داشت.

انهدام یک گروه تکفیری مرتبط با داعش در مصر

وزارت کشور مصر از انهدام یک گروه تکفیری در استان سوئز خبر داد که قصد إجرای عملیات تروریستی علیه نهادهای دولتی و کارمندان آن را داشت.
انهدام یک گروه تکفیری مرتبط با داعش در مصر

Related Posts