امکان واگذارى بیست درصد سهام مؤسسات بیمه‌های غیردولتى به تبعه خارجی

امکان واگذارى بیست درصد سهام مؤسسات بیمه‌های غیردولتى به تبعه خارجی
باتوجه به ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشورمصوب ۱۳۸۹، سرمایه گذاران خارجی می توانند با رعایت سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ج.ا.ایران و قوانین مربوط به بخش بیمه وارد شوند.

امکان واگذارى بیست درصد سهام مؤسسات بیمه‌های غیردولتى به تبعه خارجی

باتوجه به ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشورمصوب ۱۳۸۹، سرمایه گذاران خارجی می توانند با رعایت سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ج.ا.ایران و قوانین مربوط به بخش بیمه وارد شوند.
امکان واگذارى بیست درصد سهام مؤسسات بیمه‌های غیردولتى به تبعه خارجی

فروش بک لینک

Related Posts