افزایش چشمگیر کودکان پناهنده مفقود شده در آلمان

افزایش چشمگیر کودکان پناهنده مفقود شده در آلمان
بر اساس اطلاعات اداره فدرال پلیس جنایی آلمان تعداد کودکان پناهنده مفقود شده در سراسر آلمان به ویژه در ایالت براندنبورگ این کشور در سال جاری میلادی افزایش چشمگیری داشته است.

افزایش چشمگیر کودکان پناهنده مفقود شده در آلمان

بر اساس اطلاعات اداره فدرال پلیس جنایی آلمان تعداد کودکان پناهنده مفقود شده در سراسر آلمان به ویژه در ایالت براندنبورگ این کشور در سال جاری میلادی افزایش چشمگیری داشته است.
افزایش چشمگیر کودکان پناهنده مفقود شده در آلمان

Related Posts