افزایش اختصاص قیر رایگان به روستاهای کشور

افزایش اختصاص قیر رایگان به روستاهای کشور
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: حجم قیر رایگان اختصاصی برای آسفالت معابر روستاهای کشور افزایش یافت.

افزایش اختصاص قیر رایگان به روستاهای کشور

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: حجم قیر رایگان اختصاصی برای آسفالت معابر روستاهای کشور افزایش یافت.
افزایش اختصاص قیر رایگان به روستاهای کشور

کانال تلگرام اکسین چنل

Related Posts