افتتاح فاز نخست پارک موزه دفاع مقدس

افتتاح فاز نخست پارک موزه دفاع مقدس
استاندار سمنان از افتتاح فاز نخست پارک موزه دفاع مقدس سمنان درخرداد ماه سال آینده خبر داد.

افتتاح فاز نخست پارک موزه دفاع مقدس

استاندار سمنان از افتتاح فاز نخست پارک موزه دفاع مقدس سمنان درخرداد ماه سال آینده خبر داد.
افتتاح فاز نخست پارک موزه دفاع مقدس

Related Posts