افتتاح رستوران دانشجویی دانشگاه سهند با حضور معاون وزیر علوم

افتتاح رستوران دانشجویی دانشگاه سهند با حضور معاون وزیر علوم
دو رستوران دانشجویی در دانشگاه صنعتی سهند با حضور رئیس سازمان امور دانشجویی وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری افتتاح شد .

افتتاح رستوران دانشجویی دانشگاه سهند با حضور معاون وزیر علوم

دو رستوران دانشجویی در دانشگاه صنعتی سهند با حضور رئیس سازمان امور دانشجویی وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری افتتاح شد .
افتتاح رستوران دانشجویی دانشگاه سهند با حضور معاون وزیر علوم

Related Posts