اعتماد مجلس کار مرا سخت تر کرده است

اعتماد مجلس کار مرا سخت تر کرده است
وزیر ورزش و جوانان گفت: این حمایت ها و رای اعتمادی که مجلس به بنده محول کرد یک مقداری کار من را سخت تر خواهد کرد.

اعتماد مجلس کار مرا سخت تر کرده است

وزیر ورزش و جوانان گفت: این حمایت ها و رای اعتمادی که مجلس به بنده محول کرد یک مقداری کار من را سخت تر خواهد کرد.
اعتماد مجلس کار مرا سخت تر کرده است

دانلود shareit

Related Posts