استقرار پلیس جدید ضد تروریسم در لندن

استقرار پلیس جدید ضد تروریسم در لندن
نیروهای پلیس انگلیس، به صورت محسوس و نامحسوس در بخش‌هایی از لندن مستقر شده اند تا از هرگونه اقدام تروریستی احتمالی در این کشور جلوگیری شود.

استقرار پلیس جدید ضد تروریسم در لندن

نیروهای پلیس انگلیس، به صورت محسوس و نامحسوس در بخش‌هایی از لندن مستقر شده اند تا از هرگونه اقدام تروریستی احتمالی در این کشور جلوگیری شود.
استقرار پلیس جدید ضد تروریسم در لندن

Related Posts