از سکوت تالار مولوی تا عدم پاسخگویی به بیمه هنرمندان

از سکوت تالار مولوی تا عدم پاسخگویی به بیمه هنرمندان
با تمام شدن یک فصل از بهار 94، هیچ خبری از بیمه هنرمندان و تکمیل بازسازی تالار مولوی نشد و به ثمر نرسید.

از سکوت تالار مولوی تا عدم پاسخگویی به بیمه هنرمندان

با تمام شدن یک فصل از بهار 94، هیچ خبری از بیمه هنرمندان و تکمیل بازسازی تالار مولوی نشد و به ثمر نرسید.
از سکوت تالار مولوی تا عدم پاسخگویی به بیمه هنرمندان

آلرژی و تغذیه

مد روز

Related Posts