اختلافات داخلی، شهرک‌های صنعتی سبزوار را نیمه تعطیل کرد

اختلافات داخلی، شهرک‌های صنعتی سبزوار را نیمه تعطیل کرد
براساس آمار،31 واحد صنعتی در شهرک شماره یک سبزوار نیمه تعطیل و با ظرفیت کمتر از 50 درصد فعالیت می‌کنند که مهمترین دلیل آن نبود مدیریت و اختلافات داخلی است.

اختلافات داخلی، شهرک‌های صنعتی سبزوار را نیمه تعطیل کرد

براساس آمار،31 واحد صنعتی در شهرک شماره یک سبزوار نیمه تعطیل و با ظرفیت کمتر از 50 درصد فعالیت می‌کنند که مهمترین دلیل آن نبود مدیریت و اختلافات داخلی است.
اختلافات داخلی، شهرک‌های صنعتی سبزوار را نیمه تعطیل کرد

دانلود shareit

Related Posts