احتمال کشتار در ونزوئلا با شکست مذاکرات

احتمال کشتار در ونزوئلا با شکست مذاکرات
شکی وجود ندارد که وضعیت نه تنها از نظر سیاسی بلکه در سطح اجتماعی و اقتصادی «بسیار نگران کننده» است. در ونزوئلا با کمبود شدید غذا و دارو مواجه هستیم.

احتمال کشتار در ونزوئلا با شکست مذاکرات

شکی وجود ندارد که وضعیت نه تنها از نظر سیاسی بلکه در سطح اجتماعی و اقتصادی «بسیار نگران کننده» است. در ونزوئلا با کمبود شدید غذا و دارو مواجه هستیم.
احتمال کشتار در ونزوئلا با شکست مذاکرات

Related Posts