ابراز مودت 300 هزار مسافر نوروزی به بقاع متبرکه شرق گلستان

ابراز مودت 300 هزار مسافر نوروزی به بقاع متبرکه شرق گلستان
حدود 300 هزار مسافر و گردشگر در امامزادگان و بقاع متبرکه واقع در شرق استان گلستان از 28 اسفند 94 تا 9 فروردین 95 حضور یافتند.

ابراز مودت 300 هزار مسافر نوروزی به بقاع متبرکه شرق گلستان

حدود 300 هزار مسافر و گردشگر در امامزادگان و بقاع متبرکه واقع در شرق استان گلستان از 28 اسفند 94 تا 9 فروردین 95 حضور یافتند.
ابراز مودت 300 هزار مسافر نوروزی به بقاع متبرکه شرق گلستان

میهن دانلود

ابزار رسانه

Related Posts