آراء بیست روزه کمیته انضباطی 48 ساعته اعلام شد

آراء بیست روزه کمیته انضباطی 48 ساعته اعلام شد
کمیته انضباطی در خصوص حواشی دیدار 2 تیم گیتی پسند و حفاری اهواز سنت شکنی کرد و آراء خود را 48 ساعته اعلام کرد.

آراء بیست روزه کمیته انضباطی 48 ساعته اعلام شد

کمیته انضباطی در خصوص حواشی دیدار 2 تیم گیتی پسند و حفاری اهواز سنت شکنی کرد و آراء خود را 48 ساعته اعلام کرد.
آراء بیست روزه کمیته انضباطی 48 ساعته اعلام شد

Related Posts