آخرهفته ای بارانی درانتظارقمی ها

آخرهفته ای بارانی درانتظارقمی ها
رئیس اداره پیش‌بینی و تحقیقات اداره‌ کل هواشناسی استان گفت: از پنج شنبه شب تا جمعه شب بارش باران را در استان شاهد خواهیم بود.

آخرهفته ای بارانی درانتظارقمی ها

رئیس اداره پیش‌بینی و تحقیقات اداره‌ کل هواشناسی استان گفت: از پنج شنبه شب تا جمعه شب بارش باران را در استان شاهد خواهیم بود.
آخرهفته ای بارانی درانتظارقمی ها

Related Posts