95 واحد صنفي متخلف در اصفهان پلمپ شد

95 واحد صنفي متخلف در اصفهان پلمپ شد
در راستاي ارتقاء امنيت اجتماعي و ساماندهي صنوف فاقد پروانه كسب، طرح نظارت و كنترل بر اصناف در شهر اصفهان 95 واحد صنفي متخلف پلمپ شد.

95 واحد صنفي متخلف در اصفهان پلمپ شد

در راستاي ارتقاء امنيت اجتماعي و ساماندهي صنوف فاقد پروانه كسب، طرح نظارت و كنترل بر اصناف در شهر اصفهان 95 واحد صنفي متخلف پلمپ شد.
95 واحد صنفي متخلف در اصفهان پلمپ شد

Related Posts