750 زندانی دیه و جرم های غیر عمد آزاد شدند

750 زندانی دیه و جرم های غیر عمد آزاد شدند
مدیر کل زندان های استان اصفهان گفت: درسال 95 تعداد 750 نفر زندانی دیه و جرم های غیرعمد با کمک مالی خیران آزاد شدند.

750 زندانی دیه و جرم های غیر عمد آزاد شدند

مدیر کل زندان های استان اصفهان گفت: درسال 95 تعداد 750 نفر زندانی دیه و جرم های غیرعمد با کمک مالی خیران آزاد شدند.
750 زندانی دیه و جرم های غیر عمد آزاد شدند

Related Posts