424 زندانی جرایم غیر عمد در اصفهان آزاد شده اند

424 زندانی جرایم غیر عمد در اصفهان آزاد شده اند
مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: با کمک 290 میلیارد ریالی خیران از ابتدای سال جاری تا کنون 424 زندانی در استان اصفهان آزاد شده اند.

424 زندانی جرایم غیر عمد در اصفهان آزاد شده اند

مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: با کمک 290 میلیارد ریالی خیران از ابتدای سال جاری تا کنون 424 زندانی در استان اصفهان آزاد شده اند.
424 زندانی جرایم غیر عمد در اصفهان آزاد شده اند

Related Posts