4مصدوم بر اثر انفجار گاز +تصاویر

4مصدوم بر اثر انفجار گاز +تصاویر
براثر انفجار گاز و آتش سوزی در بابل 4تن امروز مصدوم و راهی بیمارستان شدند .

4مصدوم بر اثر انفجار گاز +تصاویر

براثر انفجار گاز و آتش سوزی در بابل 4تن امروز مصدوم و راهی بیمارستان شدند .
4مصدوم بر اثر انفجار گاز +تصاویر

Related Posts