17 نیروی عملیاتی از فارس برای آزاد سازی قربانیان واژگونی اتوبوس وارد عملیات شدند

17 نیروی عملیاتی از فارس برای آزاد سازی قربانیان واژگونی اتوبوس وارد عملیات شدند
معاون امداد و نجات هلال احمر استان فارس گفت: در این عملیات 17 نیروی عملیاتی از هلال احمر فارس برای آزاد سازی قربانیان واژگونی اتوبوس وارد عملیات شدند.

17 نیروی عملیاتی از فارس برای آزاد سازی قربانیان واژگونی اتوبوس وارد عملیات شدند

معاون امداد و نجات هلال احمر استان فارس گفت: در این عملیات 17 نیروی عملیاتی از هلال احمر فارس برای آزاد سازی قربانیان واژگونی اتوبوس وارد عملیات شدند.
17 نیروی عملیاتی از فارس برای آزاد سازی قربانیان واژگونی اتوبوس وارد عملیات شدند

نصب تلگرام فارسی

Related Posts