یک نفر از استان فارس در حادثه تروریستی سامرا زخمی شد

یک نفر از استان فارس در حادثه تروریستی سامرا زخمی شد
یک نفر از زائران استان فارس به نام بهروز اسلامی در حادثه تروریستی سامرا مجروح شد.

یک نفر از استان فارس در حادثه تروریستی سامرا زخمی شد

یک نفر از زائران استان فارس به نام بهروز اسلامی در حادثه تروریستی سامرا مجروح شد.
یک نفر از استان فارس در حادثه تروریستی سامرا زخمی شد

Related Posts