گاردین: کمک به جنگ در یمن را متوقف کنید

گاردین: کمک به جنگ در یمن را متوقف کنید
نشریه گاردین چاپ انگلیس، در یادداشتی با عنوان «کمک به جنگ در یمن را متوقف کنید» ، توقف فروش سلاح به ریاض را خواستار شده است.

گاردین: کمک به جنگ در یمن را متوقف کنید

نشریه گاردین چاپ انگلیس، در یادداشتی با عنوان «کمک به جنگ در یمن را متوقف کنید» ، توقف فروش سلاح به ریاض را خواستار شده است.
گاردین: کمک به جنگ در یمن را متوقف کنید

دانلود مستقیم تانگو جدید

Related Posts