کمک مالی ۸.۵ میلیاردی به بازی‌سازان رایانه‌های شخصی

کمک مالی ۸.۵ میلیاردی به بازی‌سازان رایانه‌های شخصی
مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از تصویب کمک مالی ۸.۵ میلیارد تومانی به بازی‌سازان رایانه‌های شخصی با همکاری معاونت علمی فناوری رئیس جمهور خبر داد.

کمک مالی ۸.۵ میلیاردی به بازی‌سازان رایانه‌های شخصی

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از تصویب کمک مالی ۸.۵ میلیارد تومانی به بازی‌سازان رایانه‌های شخصی با همکاری معاونت علمی فناوری رئیس جمهور خبر داد.
کمک مالی ۸.۵ میلیاردی به بازی‌سازان رایانه‌های شخصی

Related Posts