کمک خیران زرندی به زندانیان نیازمند

کمک خیران زرندی به زندانیان نیازمند
خیرین نیک اندیش شهرستان زرند بیش از 100 میلیون تومان به جشن گلریزان رمضان اهدا کردند.

کمک خیران زرندی به زندانیان نیازمند

خیرین نیک اندیش شهرستان زرند بیش از 100 میلیون تومان به جشن گلریزان رمضان اهدا کردند.
کمک خیران زرندی به زندانیان نیازمند

Related Posts