کشاورزان خرد در حال خارج شدن از فضای رقابتی هستند

کشاورزان خرد در حال خارج شدن از فضای رقابتی هستند
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با بیان اینکه کشاورزان خرد در حال خارج شدن از رقابت هستند،گفت:خرما داران با تشکیل شرکت های بزرگ وارد فضای صادراتی خرما شوند .

کشاورزان خرد در حال خارج شدن از فضای رقابتی هستند

نماینده مردم بندرعباس در مجلس با بیان اینکه کشاورزان خرد در حال خارج شدن از رقابت هستند،گفت:خرما داران با تشکیل شرکت های بزرگ وارد فضای صادراتی خرما شوند .
کشاورزان خرد در حال خارج شدن از فضای رقابتی هستند

Related Posts