کاهش 7 سانتی متری سطح تراز دریاچه ارومیه/ تنها موجود دریاچه در خطر انقراض

کاهش 7 سانتی متری سطح تراز دریاچه ارومیه/ تنها موجود دریاچه در خطر انقراض
معاون فنی اداره کل محیط زیست استان آذربایجان غربی از کاهش 7سانتی متری سطح تراز دریاچه ارومیه نسبت به هفته گذشته خبر داد.

کاهش 7 سانتی متری سطح تراز دریاچه ارومیه/ تنها موجود دریاچه در خطر انقراض

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان آذربایجان غربی از کاهش 7سانتی متری سطح تراز دریاچه ارومیه نسبت به هفته گذشته خبر داد.
کاهش 7 سانتی متری سطح تراز دریاچه ارومیه/ تنها موجود دریاچه در خطر انقراض

Related Posts