کاهش ضایعات محصولات در گرو نیاز سنجی بازار

کاهش ضایعات محصولات در گرو نیاز سنجی بازار
دبیر مجمع نخبگان کشاورزی گفت: در شرایط عادی بخش کشاورزی با ضایعات 30 درصدی محصولات روبرو است که در صورت حرکت در جهت به کارگیری سیستم بازار محور دیگر شاهد هدررفت بالای محصولات کشاورزی نخواهیم بود.

کاهش ضایعات محصولات در گرو نیاز سنجی بازار

دبیر مجمع نخبگان کشاورزی گفت: در شرایط عادی بخش کشاورزی با ضایعات 30 درصدی محصولات روبرو است که در صورت حرکت در جهت به کارگیری سیستم بازار محور دیگر شاهد هدررفت بالای محصولات کشاورزی نخواهیم بود.
کاهش ضایعات محصولات در گرو نیاز سنجی بازار

Related Posts